Korekční pohyb ceny

Impulsní a korekční pohyb ceny

Obchodní technika PRICE ACTION, pod kterou je možné skrýt velmi mnoho dalších pojmů v technické analýze chování  ceny a predikce jejího vývoje, zahrnuje i základní problematiku rozpoznání směru trhu, síly trendu, možnosti v pokračování vývoje ceny dle nastalého trendu, rozpoznávání silných a slabých korekcí a spoustu dalších momentových charakteristik, které mají za úkol pomoci obchodníkovi rozlišovat zajímavé situace na trhu. V dnešním díle z deníku profesionála bychom se zaměřili na rozpoznání pojmů impulsní a korekční pohyb ceny. Tato charakteristika pohybu ceny se velmi často využívá i při definici systémů založených na vyhledávání patternů pomocí předem stanovené metodologie. Velmi často se tak setkáme s těmito pojmy u harmonického obchodování, techniky Elliot wave či Wolf Wave. Všechny tyto techniky mají jednu velkou výhodu i nevýhodu zároveň. Mají předem daná pravidla, což umožňuje valné většině obchodníků se tyto techniky naučit. Nicméně trh vždy nerespektuje vypočítaná pravidla a bez hlubší znalosti problematiky cenového pohybu, můžou obchodníci havarovat i se sebelepší technikou obchodování. Rovněž indikátorové strategie založené na oblíbených ukazatelích RSI, Stochastic či Bollinger Bands trpí touto nemocí, neboť obchodník ztrácí skutečný přehled o tom, co se skutečně na trhu děje. Oblíbené pojmy jako přeprodaný či překoupený trh nemusejí vždy vystihovat, co se skutečně na trhu v daný moment děje. Pro zkušeného obchodníka je tedy přinejmenším důležité, aby uměl vyhodnotit skutečný stav věci (v našem případě ceny) a rozeznal místa na trhu, kde se skutečně něco děje či se bude dít a to i s využitím definice korekční pohyb a impulsní pohyb. Uvedeme si základní charakteristiky, které tyto dva momenty na trhu od sebe odlišují a rovněž si ukážeme praktické příklady investic podle těchto definovaných vlastností.

Impulsní pohyb ceny

Základní charakteristika impulsního pohybu ceny představuje silný cenový růst či pokles v jednom směru, který během krátkého časového úseku dosahuje mnohem větších cenových rozdílů než předchozí pohyb ceny. Častou charakteristikou takto silného pohybu jsou malé korekce ceny v opačném směru, případně pravidelné navazování těl svíček na předchozí uzavřené svíčky bez zjevného překrývání či dlouhých knotu ve směru silného trendu. Celková volatilita trhu roste.  Tento cenový pohyb na trhu ukazuje resp. upozorňuje na velkou nerovnováhu mezi kupujícími a prodávajícími na trhu. Zároveň nás informuje o přítomnosti „velkých hráčů“ na trhu. Tedy velké bankovní instituce, investiční společnosti apod. Z hlediska forexového obchodování představují právě tyto pohyby nejčastější situace na trhu, kdy může obchodník nejvíce na pohybu ceny vydělat. Naopak u binárních opcí je možné profitovat i z menších cenových pohybů v rámci stabilního trendu na trhu.

Impulsní pohyb má celkem tři základní charakteristiky

– široká těla svíček

– převažující řada rostoucích či klesajících svíček

– svíčkové přechody bez zjevného překrývání s předchozími těly

Široká těla svíček – za velkými cenovými pohyby se obvykle skrývá kupící se tok objednávek jedné ze stran účastných na trhu. Abnormální délka svíčky obvykle přesahuje ostatní předchozí svíčky utvořené v nedávné minulosti na trhu. Rozhodující je také doba trvání tohoto tlaku na trhu, která se promítne do pokračujícího se utváření těchto abnormálních svíček. Pro naše intradenní obchodování budou důležité tyto pohyby na časových rozlišeních od M15 do H1. Můžeme tak rozlišovat, zda dochází k tomuto velkému tlaku trvale např. celou hodinu a nebo jen v jistých časových  úsecích. Pokud budeme využívat nástroj Marcus, máme přehledně zobrazené tyto pohyby na každém časovém rozlišení.

Převažující řada rostoucích či klesajících svíček – počet abnormálních svíček vytvořených za daný časový interval v řadě, nám dává najevo, že převažující medvědí či býčí síla na trhu je stabilní. Velikost cenového poklesu je také rozhodující pro úvahy, zda po vytvoření takovéto gapové formace bude cena po dalším poklesu či růstu korigovat/navracet se právě k této hladině, kde velký pokles/ růst ceny nastal.

Svíčkové přechody – jedna z nejdůležitějších věcí, kterou lze pozorováním cenového vývoje vysledovat, je návaznost svíček. Za silné momentum cenového pohybu např. při poklesu ceny považujeme navazování těl klesajících svíček na konce předchozích klesajících svíček. Rovněž pozorujeme délky horních knotů ( u rostoucí ceny samozřejmě platí délky spodních knotů). Pokud má cena na trhu tendenci zastavovat se a tlačit se zpět nahoru, utváří nám svíčkový graf delší horní knoty, které překrývají předchozí těla klesajících svíček. Za ideální lze považovat navazující těla svíček bez delších horních knotů. Slábnoucí momentum na trhu jsme schopní poznat právě podle úseků, kdy se začíná cena na trhu překrývat a následující svíčky se již alespoň částečně uzavírají v těle předchozí svíčky.

Impulsní a korekční pohyb ceny
image-1

Impulsní pohyb ceny

Korekční pohyb ceny

Za korekční pohyb ceny na trhu obvykle považujeme situace, kdy cena např. při celodenním pravidelném růstu během tohoto hlavního pohybového momenta pravidelně „dýchá“, tzn, dochází k jistým krátkodobějším návratům ceny na nižší úrovně a v dalším kroku zvýšení cenového nárůstu vůči předchozímu maximu. Obecně pokud toto chování má jistý stupňovitý náklon, označujeme tento pohyb za swingový. Pokud dochází k pravidelným návratům ceny bez zjevnějšího cenového nárůstu v dalším kroku „po nádechu“, nazýváme tento pohyb oscilací v daném cenovém pásmu. Korekční pohyb obvykle nedosahuje takové intenzity cenového pohybu jako impulsní varianta.

Hlavní znaky pro korekční pohyb jsou

– malá těla svíček (ve srovnání s velkým cenovým pohybem)

– častější „míchání“ obou typů svíček

– překrývající se svíčkové přechody

Malé těla svíček – korekční pohyb, kdy se utvářejí malá těla svíček, které ovšem navazují na předchozí svíčková uzavření je obchodovatelný. Velmi často však dochází na trhu k situacím, kdy po větším impulsním cenovém momentu dochází k vyrovnání sil na trhu, což je doprovázeno malými svíčkami, které se mají tendenci uzavírat uvnitř těl předchozích svíček. Akumulační fáze trhu či fáze euforie je tak typická pro tento typ chování ceny.

Smíšené svíčky – za korekční pohyb lze označit i častý výskyt střídavých typů svíček, kdy i např. svíčky s poměrně většími těly nejsou schopné navázat na delší časový pohyb ceny v jednom směru a velmi často dochází k oscilování ceny nahoru/dolů. Typické je střídání rostoucí a klesající svíčky, které se vzájemně uzavírají v předchozích tělech svíček.

Překrývající se svíčkové přechody – neschopnost ceny udržet svou hladinu v daném časovém úseku zejména v kratších časových úsecích se stupňující se pravidelností nám vypovídá rovněž o slábnoucím trendovém momentu na trhu. Tyto projevy vidíme na svíčkovém grafu v podobě neschopnosti nových svíček navázat na končící těla předchozích svíček, překrývající se těla. Velmi často je doplňkový ukazatelem i tvorba dlouhých oboustranných knotů na svíčkách a tedy zřejmě nadcházející korekční pohyb ceny.

Impulsní a korekční pohyb ceny
image-2

Korekční pohyb ceny

Využití impulsního a korekčního pohybu

Tuto problematiku lze efektivně využít právě s obchodním nástrojem Marcus, kdy dostáváme informaci o vytvořených gapových úrovních na trhu. Gapové úrovně jsou v obou případech (rostoucí i klesající cena) představiteli velkých cenových pohybů na trhu. To v jakém časovém rozlišení budeme tyto situace vyhledávat záleží pouze na naší zvolené strategii a gapovém nastavení v položce minbargap a maxbargap. Rozumným kompromisem je volba nastavení v obou případech na hodnotu 100 či 50. Takto dostáváme přehled o skutečných dlouhodobějších větších cenových pohybech na trhu.

Velmi časté chování ceny na trhu, který již v minulosti byl schopný větších zpětných korekcí, je návrat ke gapové úrovni po proražení a vytvoření gapové hladiny. Tato situace je reflektována nástrojem Marcus v podobě zobrazení zelených či oranžových výseků v defaultním nastavení. Zelené výseky reflektují vytvoření této události při silné intervenci býků na trhu a oranžové výseky reflektují události založené na silném medvědím pohybu. Gapová formace se svým charakterem utváří na prostřední svíčce celého patternu. K vytvoření této události dochází mezí první a třetí svíčkou resp. jejich mezerou, která je vyplněna právě prostřední svíčkou. Za hranice gapové mezery se považují i horní a dolní knoty od obou krajních svíček (tedy první a třetí), které dotvářejí celý pattern, samozřejmě pokud do této mezery zasahují.

Zajímavé situace na zobchodování se nám vytvářejí poté na základě úvah návratu ceny po proražení gapu směrem ke spodní či horní hladině gapu. Pohyb ceny v budoucnosti, který zasahuje do gapové oblasti je reflektován vykrajováním úseku gapu a velmi často tak dochází ke zpřesnění (zúžení) daného úseku gapu, který může zafungovat jako efektivní support či rezistence. Zajimává situace je rovněž v tzv. postupném prostupování ceny, kdy cena při své korekci např. při hlubším propadu dosáhne spodní úrovně vytvořeného gapu, v další navazující korekci poté částečně gap prorazí  a v následném dalším opětném návratu je již gapová hladina překonána a může v budoucnu zafungovat jako částečný support opět při „dýchání trhu“ během cenového růstu. Na videu si ukážeme praktickou investici, kdy vycházíme z několika předpokladů. V první řadě Gapová formace, podpora balanční a pivotní linky a zároveň návrat trhu k  hlavní balanční hladině dne, která je zde vyobrazena na tržním profilu ve formě vodorovné hladinové dvojité čáry. Investice byly realizovány na platformě brokera Highlow zde. Nakonec se i při pohledu na budoucí vývoj ceny ukázalo, že se jednalo o korekční pohyb ceny.

Impulsní a korekční cenový pohyb
image-3

Prostupování ceny gapovou formací po výrazném cenovém poklesu,  korekční pohyb a jeho sled.

 

Žádný komentář

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

two × 1 =